You are currently viewing ตัวอย่างการเกษตรใน EU ต้นแบบเกษตรยุคใหม่

ตัวอย่างการเกษตรใน EU ต้นแบบเกษตรยุคใหม่

  • Post author:
  • Post category:Blog

ประเทศไทยนั้นเด็กได้ว่าเป็นประเทศที่มีผลผลิตทางการเกษตรส่งออกเป็นอันดับต้นๆของเอเชีย ดังนั้นการเกษตรจึงสำคัญมากสำหรับประเทศไทยของเรา ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกๆอย่างรอบตัวเราไม่เว้นแม้แต่การเกษตรด้วย ทำให้มีนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับการเกษตรเกิดขึ้นมากมายซึ่งไทยนำมาปรับใช้แล้วในบางส่วน แต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแบบเต็มรูปแบบ โดยรัฐบาลปัจจุบันก็มีโครงการที่คิดจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างในส่วนนี้เสียใหม่ โดยเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรแบบสมัยใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเข้ามาจัดการในทุกๆด้าน เป็นการเพิ่มศักยภาพเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพิ่มมากขึ้น คาดหวังว่าในอนาคตเราเกษตรกรนั้นจะมีความเติบโตเพิ่มมากขึ้นมีการเปลี่ยนจากเกษตรกรชาวนาชาวสวนธรรมดา ไปสู่บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีทักษะด้านการเกษตรสูงมากขึ้น เป็นเหตุผลที่เราศึกษา ตัวอย่างการเกษตรใน สหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเจริญเป็นอย่างมากในด้านการนำการเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการเกษตร

ตัวอย่างการเกษตรใน ทำไมเราต้องศึกษาจาก EU

จากที่กล่าวไปแล้วนั้นว่าสหภาพยุโรปหรือ EU นั้นมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเป็นอย่างมาก และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆรวมถึงการเกษตรด้วย ทำให้การเกษตรของสหภาพยุโรปนั้นเป็นไปในรูปแบบของการเกษตรผสมผสานระหว่างความรู้ดั้งเดิมกับเทคโนโลยี เกษตรกรนั้นมีจำนวนไม่มากแต่การที่นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้นั้น ทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นโดยมีต้นทุนที่ต่ำลงเนื่องจากนำเครื่องจักรเข้ามาทุ่นแรงแทนในหลายส่วน และการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ทำให้มีความแม่นยำในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ลดความผิดพลาดและความเสียหาย ทั้งยังสามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรได้อีกด้วย โดยเทคโนโลยีนี้ถูก มาใช้พัฒนาทั้งเรื่องของการเกษตรและปศุสัตว์ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเทคโนโลยีการเกษตรจาก EU

ในการทำการเกษตรนั้นจะมีการคำนวณการบริหารจัดการต่างๆที่พืชและสัตว์ต้องการและจัดการให้สิ่งนั้นอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นน้ำ ปุ๋ย หรืออื่นๆ ทำให้มีการพัฒนาผลิตผลได้ตรงจุด มากยิ่งขึ้นแต่ใช้ต้นทุนการผลิตที่น้อยลงเนื่องจากเราใช้ในปริมาณที่พอเพียงเท่านั้นไม่ได้ใส่มากเกินกว่าความต้องการ โดยกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การสำรวจความหลากหลายของสภาพพื้นที่ ศึกษาสภาพดินว่ามีความเหมาะสมในการปลูกพืชหรือไม่ และจำเป็นต้องปรับสภาพดินหรือไม่อย่างไร เมื่อลงเมล็ดเพาะปลูกเรียบร้อยแล้วในขณะที่ผักเติบโตจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ก็จะมีเครื่องสำหรับเก็บเกี่ยววัตถุดิบที่มีเซ็นเซอร์เลือกเก็บเฉพาะผักที่มีคุณภาพตามต้องการ และยังมีหุ่นยนต์สำรวจที่คอยตรวจกำจัดวัชพืชไม่ว่าจะด้วยการตัดหรือการใส่ยา หรือจะเลือกให้ใส่ปุ๋ยที่มีความเข้มข้นสูงเพื่อให้วัชพืชตายเป็นต้น 

ส่วนในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นั้นเราจะยกตัวอย่างเรื่องระบบที่นำมาใช้ในการเลี้ยงวัว หน้าที่ในบางส่วนที่เคยให้มนุษย์ทำก็มีการปรับนำเครื่องจักรมาใช้แรงงานแทนเช่น การให้อาหาร,การทำความสะอาดบริเวณคอกอยู่อาศัยของวัว,เครื่องรีดนมวัวซึ่งทำความสะอาดเต้านมโดยอัตโนมัติเป็นต้น ดังจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีหลายอย่างที่ถูกนำมาปรับใช้นั้นมีความล้ำสมัยเป็นอย่างมาก และมีเทคนิคในการนำมาใช้ที่ดีดังนั้นจึงเหมาะสมในการศึกษาเป็นตัวอย่างเพื่อนำมาปรับใช้กับการเกษตรของไทย

W88 เว็บพนันออนไลน์ที่มาแรงเป็นอันดับ 1 ( https://w888.best/ )