You are currently viewing เกษตรกรที่ต้องการจะทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

เกษตรกรที่ต้องการจะทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

  • Post author:
  • Post category:Blog

ถ้าพูดถึงการทำเกษตรในปัจจุบันพื้นที่ในการทำการเกษตรนั้น ก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากในประเทศไทยนั้น มีภูมิประเทศที่อำนวยต่อการทำการเกษตรจึงทำให้เกษตรกรหลายคนนั้น สามารถที่จะผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างหลากหลาย ซึ่งในแต่ละฤดูนั้นก็มีผลผลิตที่แตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าอย่างไรมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างผลกำไร จากการส่งออกสินค้าหรือผลิตผลของประเทศไทย แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถสร้างกำไรได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศและกับ เกษตรกร ด้วยเช่นกันแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการทำการเกษตร ที่สามารถครอบคลุมวิถีชีวิตของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการจัดการรวมถึงขั้นตอนในการผลิตเพื่อให้มันมีความสมดุล

เกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกที่ดีของ เกษตรกร

ถ้าพูดถึงผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็นที่นิยมอย่างมาก และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคคงจะหนีไม่พ้นเกษตรอินทรีย์อย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นความยั่งยืนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเศรษฐกิจด้วยเนื่องจากการทำเกษตรอินทรีย์จะทำให้มีการบำรุงหน้าดิน จึงทำให้บริเวณนั้นมีศักยภาพในทุกๆทางในทุกๆด้าน ซึ่งแตกต่างจากการใช้สารเคมีเป็นทางเลือกพืชสัตว์และระบบนิเวศ จะครอบคลุมทุกอย่างด้วยเกษตรอินทรีย์ และมันจะไม่ต้องสิ้นเปลืองกับค่าใช้จ่ายหลีกเลี่ยงสารเคมีได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันนั้นเกษตรอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการสร้างผลผลิตและได้กำไรดีกว่าเกษตรที่ใช้สารเคมี การประยุกต์ใช้ในรูปแบบของธรรมชาตินั้น ก็สามารถเพิ่มผลผลิตและพัฒนาในการต้านทานโรคได้เป็นอย่างดี

เกษตรแบบผสมผสาน

การทำเกษตรแบบผสมผสานนั้นคุณจะสามารถหมุนเวียน และผลัดเปลี่ยนระบบของการเกษตรแบบผสมผสานนั้น จะเป็นการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในหลากหลายชนิด พืชหลากหลายชนิดหลากหลายรูปแบบในพื้นดินผืนเดียวกัน และแน่นอนว่ามันจะเป็นสิ่งที่สามารถเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดี จะบอกว่าเป็นการทำให้มันเกื้อกูลกันในรูปแบบของความครบวงจร แร่ธาตุ พลังงาน อากาศ อาหาร เป็นต้น เพื่อที่จะทำให้มันมีประโยชน์ที่มากขึ้น และมันสามารถเกื้อกูลกันได้อย่างเช่น การปลูกพืชผลที่เก็บแล้วเราก็สามารถไถหน้าดิน เพื่อที่จะทำให้มันกลับไปเป็นปุ๋ย และเราก็ใช้การปลูกพืชชนิดอื่นลงไปแทน

สนับสนุนโดย 188BET